โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 8 0 0
2020 ความทนทานทางชีวภาพและการใช้งานของกลาสเซรามิกเป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 แนวทางการตรวจสอบความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมในคอนกรีตและแนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตโดยใช้สารปอซโซลานชนิดดัดแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 แนวทางการตรวจสอบความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมในคอนกรีตและแนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตโดยใช้สารปอซโซลานชนิดปรับปรุงขึ้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 กลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 ความทนทานทางชีวภาพและการใช้งานของกลาสเซรามิกเป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 35 23 1 0
2018 อิทธิพลของยิทเทรีย-สเตบิไลซ์เซอร์โคเนีย (YSZ) ต่อกลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งสำหรับวัสดุบูรณะทางทันตกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 ความสวยงามและสมบัติทางแสงของกลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติสำหรับวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อการใช้งานทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2016 การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งในด้านความแข็งแรงของกำลัง ยึดติดกับเนื้อฟันมนุษย์ด้วยเรซินซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะฟัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 5 0 0
2015 การสังเคราะห์กระดูกเทียมจากจีโอโพลิเมอร์ชนิดเมตาเคโอลินผสมและเคลือบด้วยไฮดรอกซี่อาปาไทต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2015 บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 0 0 0
2014 การพัฒนากลุ่มวิจัยการวิเคราะห์พัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 3 2 0 0
2012 การพัฒนาสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอแต่ง เพื่อใช้เป็น วัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2011 การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาพฤติกรรมระยะยาวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2011 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของวัสดุคอนกรีตและการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในชิ้นส่วนโครงสร้างในสภาพแวดล้อมชายทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2009 การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
2009 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2007 กลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การประยุกต์เถ้าชานอ้อยเพื่อใช้งานก่อสร้างอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 0 0 0
2019 อิฐจีโอโพลิเมอร์พรุนสำหรับระบบการระบายน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 0 0 0