Person Image

  Education

  • D.Sc. (Systems Science and Mathematics), Washington University, U.S.A.
  • M.S. (Systems Science and Mathematics) , Washington University , U.S.A.
  • M.S.( Electrical Engineering) , University of Michigan , U.S.A.
  • วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยม อันดับ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 33 0 0
  2021 การควบคุมการสั่นแบบทนทานและว่องไวในพื้นที่จำเพาะของโครงสร้างสมาร์ต หัวหน้าโครงการ ทุนรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 การควบคุมไม่เชิงเส้นเชิงเรขาคณิตแบบคงทน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 4 0 0
  2015 การควบคุมความเป็นกรดด่างด้วยการควบคุมไม่เชิงเส้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
  2011 การพัฒนาต้นแบบวงจรขับและตัวควบคุมมอเตอร์ดีซีไม่มีแปรงถ่าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2009 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องสกัดน้ำมันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลที่มีข้อจำกัดทางด้านพลังงาน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2008 การออกแบบตัวควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 11 0 0
  2008 การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวภายในถังบรรจุระบบ 3 ถังโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติถังหมักแบบแพคเบด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2005 การเรกกูเลตเอาท์พุตของแขนหุ่นยนต์แบบ underactuated หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 15 0 0
  2022 การออกแบบและพัฒนาระบบกลไกกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2014 โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร หัวหน้าโครงการ โรงเรียนนายเรือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และบริษัทเอมเมจิน จำกัด 0 1 0 0
  2011 การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมือง บริเวณ Area 4.1 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 2 0 0
  2010 มัลติมอเตอร์ไดร์สำหรับหุ่นยนต์และแอพพลิเคชั่นทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 8 0 0
  2005 การพัฒนาระบบประมาณและควบคุมอุณหภูมิของนํ้าโลหะในเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 4 0 0