Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2007 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2015 การสัมมนาไฮโดรโพนิกส์ : วิเคราะห์โรคจากตัวอย่าง แนวทางทำธุรกิจ แนวคิดการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2022 การผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย ประจำปี 2565 ผู้ประสานงาน ผู้ประกอบการ (เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป) 0 0 0 0
  2021 การผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย ประจำปี 2564 ผู้ร่วมวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 0 0 0 0
  2019 โครงการการผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย ประจำปี 2562 ผู้ประสานงาน รายได้จากผู้รับบริการ 0 0 0 0
  2016 โครงการผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย ผู้ประสานงาน หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาวิจัย หน่วยงานภาครัฐ 0 0 0 0
  2016 โครงการผลิตแอนติบอดีเพืองานวิจัย ผู้ประสานงาน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 0 0 0 0
  2015 โครงการผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชนที่ต้องการให้ผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย 0 0 0 0