โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 0 0 0 0
2020 ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์ย่อยฟอสเฟตต่อการลดความเป็นพิษของโลหะหนักในดาวเรือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์โดยชีววิธีในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์โดยชีววิธีในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปนเปื้อนของไนเตรทในแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่ภาคตะวันตก และการประเมินความเสี่ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักอย่างรวดเร็วจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเพิ่มผลิตภาพของดินปลูกผักชีฝรั่งดัวยปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 2 1 0 0
2021 การคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชและจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2020 การศึกษาปริมาณธาตุอาหาร สมบัติทางเคมีและชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ2562 0 0 0 0
2020 การเพาะปลูกพญายอตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นวัตถุดิบคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2018 ศักยภาพในการใช้เศษเหลือใบตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอมและเปลือกมะขามในการเป็นสารควบคุมวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดผลงานวิจัยของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์โดยชีววิธีในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้ประโยชน์วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การเพิ่มผลิตภาพของดินปลูกผักชีฝรั่งดัวยปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 0 5 0 0
2018 โครงการแนวทางการสร้างคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรเพื่อการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การสร้างมูลค่าบนการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 4 0 0
2016 การสร้างมูลค่าเพิ่มของเสียในฟาร์มโคนมสำหรับกลุ่มเครือข่ายต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2015 ผลของ GN สารสกัดจากพืชต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตและผลผลิตคะน้า หัวหน้าโครงการ บริษัท โตชิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงโครงสร้างดินและกำจัดศัตรูพืชเพื่อการปลูกอ้อยแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลของ GN ต่อลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของข้าวสุพรรณบุรี 1 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โตชิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
2015 การศึกษาต้นแบบระบบการจัดการเพื่อส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นพื้นฐานของกลุ่มผู้ผลิตผักจังหวัดอ่างทอง เชือมโยงสู่ตลาด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์หทาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินเชิงเปรียบเทียบของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP และเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบใช้สารเคมีทั่วไป หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 0 0 0 0
2010 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตพืชผักตามระบบ GAP เพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2010 การแก้ไขปัญหานาหล่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่นาหล่ม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด 0 1 0 0
2009 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0