Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Science and Technology), University of Western, Sydney, Australia
  • M.Appl.Sc.(Food Science and Technology), University of Western, Sydney, Australia
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 5 7 1 0
  2023 โครงการน้ำมันเมล็ดกัญชงและกากเมล็ดกัญชง: นวัตกรรมส่วนผสมเชิงหน้าที่ สำหรับอาหารสุนัขแบบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมโดยการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งด้วยส่วนประกอบอาหาร กระบวนการและการใช้แบบจำลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผัและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารคบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 18 26 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาการครบถ้วนสำหรับสุนัขจากกัญชง: อาหารเชิงหน้าที่เพิ่มมูลค่าใหม่ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างระบบพี่เลี้ยงนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียม เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงในระดับนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักปลังสำหรับการเพิ่มซีลีเนียม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นประเภทบิสกิตเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 ผลของกลิ่นรสวานิลลาในโมเดลอาหารที่มีนํ้าตาลที่แตกต่างกันต่อการรับรู้รสหวานของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนต่อลักษณะของกลิ่นรสวนิลาและรสอูมามิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 สารกระตุ้นกลิ่นรสและรสชาติอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ระบบการดัดแปลงเปลือกไข่จากโรงฟักไข่แบบครบวงจร เพื่อลดปริมาณขยะภาคการเกษตร และการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 ผลของการหุงต้มด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของข้าวและผัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมผงชงดื่ม หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าข้าวชนิดเพิ่มความนุ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 การออกแบบกระบวนผลิตข้าวชนิดเพิ่มความนุ่มโดยใช้แบบจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพของอาหารด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยิ่งยวด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 5 0 0
  2014 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมันโดยการขึ้นรูปจากเนื้อทุเรียนบด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 4 0 0
  2013 การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งด้วยส่วนประกอบอาหาร กระบวนการและการใช้แบบจำลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 จลพลศาสตร์การสูญเสียน้ำและการอมน้ำมันในระหว่างการทอดเผือกแบบน้ำมันท่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 0 1 0 0
  2011 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนากระบวนการอบแห้งมังคุดโดยใช้การอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การพัฒนากระบวนการผลิตของทุเรียนแผ่นโดยการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2009 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตซุปผักและสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2008 อิทธิพลของสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทเพสตรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การศึกษารูปแบบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยการสร้างตัวแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 11 11 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างกุ้งเส้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2013 โครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 3 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมน้ำนมเหลือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ของสตาร์ซ โปรตีน และไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยไ้ด้ของแป้งต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2011 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 13 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2010 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดอัดแก็ส หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2007 การพัฒนากระบวนการแห้งผักและผลไม้โดยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากก้างปลาที่เป็นเศษเหลือจากโรงงานเครื่องหนัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2007 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  2004 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 1 1 0 0
  2004 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0