Person Image

  Education

  • ร.ด. (รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2020 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนไทย: มูลเหตุ รูปแบบ และผลที่เกิดขึ้นตามมา หัวหน้าโครงการ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 ปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยทางด้านการตื่นตัวทางการเมืองกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดปกครองตนเอง กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี ชลบุรี และตรัง ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ข้อเสนอว่าด้วยจังหวัดจัดการตนเอง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2016 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 0 0 0 0
  2015 โครงการส่งเสริมวิชาการ "ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์สาธารณะกับเครือข่ายภาคีในด้านการปราบปรามการทุจริตในระดับจังหวัด" หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาเครือข่ายและรณรงค์เฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หัวหน้าโครงการ กรมการท่องเที่ยว 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายรองรับธุรกิจโฮมสเตย์และธุรกิจลองสเตย์เพื่อให้เกิดระบบคุณภาพและมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ กรมการท่องเที่ยว 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของจังหวัดนนทบุรั โดยวิธีตกลง หัวหน้าโครงการ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 0 0 0 0
  2015 โครงการค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อยอดสินค้าเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 0 0 0 0
  2015 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการสานสัมพันธ์และจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ (สปป.ลาว) หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยอินเตอร์คัลเจอร์รัล คอนซันติ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง" หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0