Person Image

  Education

  • Ph.D.( Economics ), Utah State University , U.S.A.
  • M.B.A. ( Business Administvation ), Utah State University , U.S.A.
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • M.S. (Business Information Systems )
  • วศ.บ. ( วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
  2009 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 4 6 0 0
  2018 โครงการศึกษาค่าใช้จ่ายและต้นทุนการบริหารระบบปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 0
  2017 โครงการ “การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลกระทบต่ออุปสงค์ อุปทานและราคาปาล์มน้ำมันจากการนำไปใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (ปี 2560) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) ผู้ร่วมวิจัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 3 0 0 0
  2012 การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (พื้นฐาน) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 1 0 0
  2011 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553 ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 0 1 0 0
  2010 การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553 ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ร่วมวิจัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2008 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
  2007 การปรับตัวของเกษตรกรโคนมไทยภายใต้ภาวะการเปิดเสรีทางการค้ากับออสเตรเลีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระยะ 2 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  2006 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0