Person Image

  Education

  • Ph.D.(การค้าระหว่างประเทศ), Oregon State University, U.S.A.
  • พณ.ม.(การเงินการธนาคาร), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 30 Project 13 23 0 0
  2020 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการfood delivery ของนิสิตในกรุงเทพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราส่วนทางการเงินดระหว่างสายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินนกแอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2 2 0 0
  2019 กลยุทธสายการบินต้นทุนตำ่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องออกกำลังกายร้าน Bike Club Homepro ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่ม Generation Y เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารออนไลน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ผลการใช้งานระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของเด็กนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ความพอใจของนิสิตปริญญาโทต่อenglish program หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 การสำรวจบ้านพักผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2018 Services Marketing Mix of Starbucks Coffee in Bangkok, Thailand หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์คแอนด์ทราเวลในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิประโยชน์ดีแทค รีวอร์ด ในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่การเลือกใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันQueQ ในการจองคิวร้านอาหารผ่านสมาร์ทโฟน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดการขยะของโรงแรมสีเขียวขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชา 1 5 0 0
  2017 ความพอใจของนิสิตต่อวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 ปัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ปัจจัยกำหนดการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศBRICS หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินได้ภาควิชา 0 3 0 0
  2015 ศักยภาพในการจัดการขยะตามแนวคิด 3Rs: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2 0 0 0
  2014 ปัจจัยกำหนดการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนล หัวหน้าโครงการ กองทุนเงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศออสเตรเลีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2012 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ:กรณ๊ศึกษาประเทศเกาหลีใต้ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0