Person Image

  Education

  • Ph.D. (Economics ), Keio University , JAPAN
  • M.Econ. ( ปริมาณวิเคราะห์) , Wakayama University , JAPAN
  • ศ.บ.เกียรตินิยม (การเงินการธนาคารและการคลัง ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 13 0 0
  2020 การศึกษาเชิงประจักษ์ Wagner’s Law ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาทางการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 5 0 0
  2017 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาต้นทุนการผลิตเกลื่อบริโภคเสริมไอโอดีนในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 การศึกษาต้นทุนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก 0 1 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนด้วยเครื่องผสม หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 พฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นจากร้านสะดวกซ์อ 7 - Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 บทบาทของการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของไทยที่มีต่อการขจัดความยากจน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก 1 2 0 0
  2010 ผลกระทบมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อการส่งออกกล้วยปลอดสารพิษของไทย หัวหน้าโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 0 1 0 0
  2008 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นของร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ของนโยบายเกลือเสริมไอโอดีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0