Person Image

  Education

  • Ph.D.(Education), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา
  • M.S.(Physical Education), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 1 0 0
  2015 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ(คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์) 2 1 0 0
  2015 สมรรถภาพทางกายของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างภาวะผู้นำโดยใช้กิจกรรมทางกาย ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
  2012 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 2 0 0
  2018 การพัฒนารายวิชาสมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแบบe-learning สำหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก ผู้ร่วมวิจัย USAID Office: GH/HIDNAward Number: AID-OAA-A-15-00014Award Recipient: University of Minnesota 2 1 0 0
  2016 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด 1 1 0 0