Person Image

  Education

  • ค.บ.(สังคมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2512
  • ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2514
  • Ph.D.(Curriculum and Instruction Social Studies), University of Missouri Columbia, โคลอมเบีย, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  1997 รูปแบบการฝึกอบรมที่มีงานวิจัยเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของครู : บทบาทและความรับผิดชอบใหม่ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0