Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • Ph.D.in Education (Teaching English as a Foreign Lanquage Teachers), University of Exeter, UK, 2545
  • Applied Linquistics, University of Exeter, UK, 2543
  • B.A.(English), Thammasat University, ไทย, 2540

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 3 0 0
2016 การเปลี่ยนแปลงกลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนิสิตไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2014 การพัฒนาทรัพยากรภาษาอาเซียน+3 เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
2007 ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาไทยที่มีต่ออุปลักษณ์ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 0 0 0
2015 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2015 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
2011 ชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0