Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2535
  • วท.ม. (คอมพิวเตอร์วิศวกรรมการจัดการ), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 0 2 0 0
  2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2015 โครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ร่วมกับบริษัทพี.บี.เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท พี.บี.เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาออกแบบระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2013 การจัดทำแผนแแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2013 การตรวจสอบย้อนกลับข้าว GAP หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2555 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2012 โครงการจัดทำข้อเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์สำหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ผู้ร่วมวิจัย กรมศิลปากร 0 2 0 0
  2010 การเชื่อมโยงข้อมูลอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับภาพรวม ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบเครือข่ายหมอดินอาสาและยุวหมอดิน หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1 ปี 2553 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2010 การสร้างลูกเสือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cyber Scout) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 0 0 0 0
  2010 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับภาพรวม ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ สถาบันคลังสมองแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 เว็บท่าสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ระหว่าง โรงแรม รถเช่า และบริษัทนำเที่ยว ตามมาตราฐาน OTA หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาต้นแบบระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวตามมาตราฐานข้อมูล OTA หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การเพิ่มมูลค่าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้วยนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 เว็บศูนย์รวมสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจโรงแรมขนาดย่อยและขนาดกลางผ่านเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสด้วยมาตราฐาน OTA หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผักใช้ดินเชิงอุตสาหกรรมสำหรับผักพื้นบ้าน ผักไทย (ทุน สกว. ฝ่าย5) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 เครื่องมือบริหารจัดการตลาดเพื่อกิจกรรมแบบพกพา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 ระบบการจัดการข้อมูลอนุกรมวิธานและสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2003 การปรับปรุงประสิทธิภาพแปลงผักไร้ดินในเชิงอุตสาหกรรมโดยดัชนีชี้วัดและการคาดการณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 การจัดซื้อวัตถุดิบ, โครงสร้างผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0