Person Image

  Education

  • Ph.D.( Environmental Science ), University of the Philippines Los Banos, Philippines, 2551
  • M.S.(Information Technology for Natural Resources Management), Institut Pertanian Bogor, Indonesia, 2545
  • วท.บ.( ประมง ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 7 1 2 0
  2019 การสำรวจพืชสมุนไพร ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรตำรับ การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 2 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 3 15 0 0
  2022 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลไม้ยางนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2020 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้น้ำอย่างยั่งยืนในระบบนิเวศหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 รูปแบบการกระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในหนองหารหลวงภายหลังเกิดอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียมแผนพัฒนาป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ มก.ฉกส. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 1 1 0 0
  2017 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการประมงในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สนข. มก.ฉกส. 0 0 0 0
  2015 สำรวจการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ความหลากหลายของชนิดปลา พรรณไม้น้ำและการใช้ประโยชน์บริเวณเกาะดอนสวรรค์ ระบบนิเวศหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2014 การศึกษาการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนโดยรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2013 การประเมินรูปแบบและคุณลักษณะของกองสนุ่นเพื่อบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 3 0 0
  2013 การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานมะเขือเทศของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2013 ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้ำและบัวประดับในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2013 การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้ำจืดบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 1 0 0
  2012 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 1 0 0
  2012 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดสัตว์น้ำต่างถิ่นในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กรณีศึกษาน้ำหมักชีวภาพหอยเชอรี่ ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 3 0 0
  2010 ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2010 การทดลองใช้โป๊ะเชือก; เครื่องมือประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 20 29 1 0
  2022 การศึกษาภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุนชนในการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางนิเวศลุ่มน้ำสงครามในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2022 การสร้างขีดความสามารถเพื่อมาตรการตวามมั่นคงและยืดหยุ่นต่อดำรงชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหลายสาเหตุในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย ASIA-Pacific Network for Global Change Research: APN, Kobe, Japan 0 0 0 0
  2020 แนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินภัยพิบัติจากน้ำท่วมและการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นในเขตแดนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกกรณีศึกษา: เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม หัวหน้าโครงการ Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP), Japan 0 1 0 0
  2019 การกำหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรมในการใช้ที่ดินและการสร้างแนวกันชนเพื่อปัองกันสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาวิจัยภัยพิบัติและความเสี่ยงสาเหตุจากอุทกภัย ในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย Integrated Research on Disaster Risk, International Centre of Excellence (IRDR ICoE-Taipei) 1 1 0 0
  2018 ระบบการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ด้านปัญหาน้ำท่วมและผลกระทบต่อภาคสังคมประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย Advanced Institute on Knowledge-Based Actions for Disaster Risk Reduction (AI-KBA), Taiwan 0 0 0 0
  2018 ความร่วมือด้านระบบนิเวศแม่น้ำเพื่อการพัฒนาผลผลิตทางการประมง และสังคมชุมชนประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง กรณีศึกษาเปรียบเทียบในประเทศเมียนม่า ไทย และเวียดนาม ผู้ร่วมวิจัย Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) 0 0 0 0
  2018 การฟื้นฟูระบบนิเวศ และวิถีชีวิตท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย WWF-Thailand 1 0 0 0
  2017 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารสู่การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
  2017 เมืองสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณ 1 0 0 0
  2016 การเพาะเลี้ยงในชนบทและเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หัวหน้าโครงการ USAID 0 3 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 1 6 0 0
  2014 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนประมงที่อาศัยอยู่แนวชายฝั่งทะเล อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ USAID, MYCOE/SERVIR 2 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2013 เพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ งบประมาณของจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2013 การสำรวจความพึงพอใจและประชาสัมพันธ์: โครงการพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหารและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร 0 2 0 0
  2012 การเปลี่ยนแปลงของวิถีเกษตรกรรมและผลกระทบของสารพิษที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยด้านการประมงที่ยั่งยืนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ Hokkaido University, Faculty of Fisheries Sciences, Japan 2 2 0 0
  2008 โครงพัฒนานักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า หัวหน้าโครงการ DAAD-SEARCA, German and the Philippines government 9 11 1 0
  2001 โครงการพัฒนานักวิชาการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์เซียร์ก้า หัวหน้าโครงการ SEARCA, the Philippines 2 2 0 0
  1999 ผลกระทบของการระบายน้ำของระบบหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าบางปะกงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0