Person Image

  Education

  • วท.บ. (ประมง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2006 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 0 5 1 0
  2017 ปรสิตในหอยเชลล์ (Mimachlamys nobilis) บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การศึกษาช่วงเวลาและปัจจัยที่มีผลต่อการลงเกาะของหอยแมลงภู่ บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของสภาพแวดล้อมและพื้นที่ต่อความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของหอยทะเลเศรษฐกิจในอ่าวศรีราชา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การใช้ปลิงทะเลเพื่อบำบัดดินตะกอนที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความเหมาะสมการใช้คลื่นน้ำที่เกิดจากลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (WECKU I) กรณีศึกษา : อ่าวศรีราชา พื้นที่เพาะชายฝั่งของสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2010 ผลของสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่แตกต่างกันต่อการแพร่กระจายและการตอบสนองของประชาคมหญ้าทะเล (Halodule uninervis) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ขบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทอุตสาหกรรมบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังจากเรือขนถ่ายสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ผลของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังต่อคุณภาพน้ำทะเลในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาการแพร่กระจายของชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2015 โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของเห็ดทะเลเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2014 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองแสนสุข 0 0 0 0
  2013 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองแสนสุข 0 0 0 0