Person Image

  Education

  • Ph.D.(Biotechnology) , University of Tsukuba, JAPAN, 2550
  • M.S. (Botany), Kasetsart University, ไทย, 2543
  • B.S. (Biology), Kasetsart University, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 11 12 2 0
  2019 ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2018 ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2017 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 2 0
  2016 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ระบบการจำแนกสาหร่ายขนาดเล็กอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินความสุกแก่ของทะลายปาล์มปาล์มโดยใช้ความแน่นเนื้อของผลปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของพืชวงศ์ Cyperaceae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ลักษณะชีพลักษณ์และการจำแนกของพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์เชิงเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 กิจกรรมของเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระ ลักษณะทางกายวิภาค และสัณฐานวิทยาของรากพืชที่ได้รับสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 กลไกลการทำลายพืชและผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 กลไกการทำลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย ต่อ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเติบโตและพัฒนาการของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารควบคุมวัชพืชที่มาจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon spp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ศักยภาพพืชน้ำในบึงบอระเพ็ดที่ใช้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 กลไกลการทำลายพืชและผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 กลไกการทำลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย ต่อ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเติบโตและพัฒนาการของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของพรรณพืชน้ำและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2009 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 24 28 0 0
  2022 วัสดุปลูกแบบผสมผสานจากสแฟกนั่มมอสส์ของไทยสำหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในระยะออกขวด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีถิ่นใต้ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของเชื้อราไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การผลิตแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2018 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การตรวจสอบอัตลักษณ์ด้วยดีเอนเอบาร์โค้ดของมอสส์ที่มีความหลากหลายทางสัณฐานของสกุลข้าวตอกฤาษี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวง จังหวัดเลย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านเอดส์ของสารบริสุทธิ์ที่แยกจากสะบ้ามอญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ระบบการจำแนกสาหร่ายขนาดเล็กอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การทดสอบการออกฤทธิ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและโปรตีนของไมยราบยักษ์หลังจากได้รับสารบริสุทธิ์ที่สกัดจากขว้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนปากนกแก้วในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การค้นหาพืชในวงศ์ Dipterocarpaceae และ Rubiaceae ที่มีศักยภาพมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งและต้านไวรัสเอชไอวีในป่าเต็งรังเขตจังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2014 พฤกษเคมีเปรียบเทียบ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และกลไกการออกฤทธิ์ของขว้าว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) เพื่อใช้ในการควบคุมวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
  2014 ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของพืชวงศ์ Cyperaceae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2014 ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีของทรัพยากรพรรณพืชในสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาสารยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 ความหลากหลายและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชกลุ่มสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2013 การรู้จำสาหร่ายขนาดเล็กอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การค้นหาพืชที่มีศักยภาพมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในป่าเต็งรังเขตภาคกลางของประเทศไทยเพื่อใช้ต่อยอดในอุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2012 กิจกรรมของเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระ ลักษณะทางกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของรากพืชที่ได้รับสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 กลไกลการทำลายพืชและผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 กลไกการทำลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย ต่อ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเติบโตและพัฒนาการของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารควบคุมวัชพืชที่มาจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon spp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ระบบสารสนเทศเพื่อการจำแนกและตรวจติดตามพืชชั้นต่ำสำหรับประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 ศักยภาพพืชน้ำในบึงบอระเพ็ดที่ใช้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระในรากพืชที่ได้รับสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียHapalosiphon sp หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ความหลากหลายของพรรณพืชน้ำและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ความหลากหลายของพรรณพืชในระบบนิเวศชายฝั่ง บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 2 2 0 0
  2008 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2008 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Fischerella sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาถังบ่มและการปรับสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0