Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 2 0 0
  2015 การพัฒนากระดาษเคลือบด้วยแทนนินจากผลพลับฝาดเพื่อใช้เป็นถุงห่อผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงและเซลลูโลสฟิล์มจากลำต้นปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2009 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 2 10 0 0
  2020 การผลิตเยื่อและกระดาษพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาต่อยอดภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 ฐานข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยใบสับปะรดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในพื้นที่ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใยปาล์มน้ำมันด้วยกรรมวิธีปราศจากสารเคมี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเยื่อฟางข้าวและชานอ้อยสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรอบรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 ฐานข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยใบสับปะรดพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การผลิตฟิล์มเซลลูโลสกันน้ำจากลำต้นปาล์มน้ำมันสำหรับบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงจากทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเยื่อคราฟท์ผสมถ่านกัมมันต์โดยกรรมวิธีบดเยื่อเพื่อผลิตภัณฑ์กระดาษพิเศษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงและเซลลูโลสฟิล์มจากลำต้นปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนากระดาษกรองน้ำมันพืชจากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตกระดาษแบบพื้นบ้านจากเยื่อเศษกระดาษที่ใช้แล้วผสมกับเยื่อจากเศษเหลือทางการเกษตรโดยใช้เฟรมทำกระดาษลักษณะเฉพาะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 กระดาษดูดซับก๊าซเอทีลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดสำหรับครัวเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตถุงกระดาษห่อผลไม้เพื่อทดแทนการนำเข้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมชนิดกรวยจากเนื้อไม้กฤษณา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของ กก ใบสับปะรด กล้วย มาผลิตกระดาษด้วยมือเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษด้วยมือแบบไทยจากใบอ้อยเพื่องานหัตถุกรรมและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 2 6 2 0
  2019 การพัฒนาเครื่องระเบิดไอน้ำสำหรับผลิตเส้นใยไผ่ ระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด 0 0 0 0
  2018 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ใยผักตบชวาอย่างครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 โครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การผลิตเยื่อละลายได้และไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากลำต้นปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซิดเอ็น จำกัด 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษและเส้นใยเพื่อสิ่งทอจากกล้วย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2014 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผ่าน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 1 0
  2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 1 0
  2013 การพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเส้นใยสิ่งทอโดยเครื่องเค้นเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 0 0 0
  2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 0 1 0 0
  2012 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0