Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 3 2 0 0
  2017 การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 การศึกษาระบบการจัดการปุ๋ยทางน้ำเพื่อเร่งการเปิดกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การจัดการปุ๋ยร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยเคมีเพื่อลดระยะเวลาการเปิดกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 (ไม่จัดสรรตั้งแต่ปี 53) การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตยางพาราพันธุ์ RRIT 251 หลังเปิดกรีดในชุดดินฝั่งแดง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 (ไม่จัดสรร)การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตยางพาราพันธุ์ RRIT 251 หลังเปิดกรีดในชุดดินฝั่งแดง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การทดสอบความแม่นยำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIM 600 ในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การทดสอบความแม่นยำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIM 600 ในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 โครงการวิจัยผลของปุ๋ยเคมี (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) ต่อพลวัตของธาตุอาหารในดินไนตรัสออกไซด์และสมดุลคาร์บอนในดิน หัวหน้าโครงการ การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 0 0 0
  2018 การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 การศึกษาระบบการจัดการให้ปุ๋ยร่วมกับน้ำชลประทาน เพื่อเร่งการเปิดกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การคัดเลือกสายต้น (Clonal selection)มะรุม (Moringa oleifera) เพื่อการขยายพันธุ์โดยการติดตาและทดสอบศักยภาพการผลิตน้ำมันมะรุมเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยเคมีเพื่อลดระยะเวลาการเปิดกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของถั่วกัวร์ [(Guar bean (Cyamopsis Tetragonalobus)] เพื่อพัฒนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การทดสอบความแม่นยำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIM 600 ในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของระบบการปลูกพืชที่มีผลต่อรายได้ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโตของยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย โครงการ Business unit 0 0 0 0
  2009 โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 1 0 0
  2022 นวัตกรรมการตรวจวัดธาตุอาหารและการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม เพื่อการจัดการปุ๋ยยางพาราแบบประณีต ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2021 ผลของปุ๋ยเคมี (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทนเซียม) ต่อพลวัตของธาตุอาหารในดิน ไนตรัสออกไซด์ และสมดุลคาร์บอนในดิน หัวหน้าโครงการ การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 การใช้ประโยชน์จากวัสดุรองพื้นหมักเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ด้วงสยาม 0 0 0 0
  2012 การใช้ประโยชน์จากมูลไก่เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วน จำกัด พี แอนด์ พี บ้านปุ๋ย 0 0 0 0
  2012 การใช้ประโยชน์จาก dreg เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดี เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ผู้ร่วมวิจัย นายนพวงค์ ศิริบุญนภา 0 0 0 0