Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • DEA. (Agricultural Development), Institut National Agronomique, Paris-Grignon, France, 2535
  • Dr.ing (Agricultural Development), Institut National Agronomique, Paris-Grignon, France, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2006 การผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพลังองค์กรชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 4 1 0 0
  2019 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพ ต้นทุน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2016 แนวทางการพัฒนาองค์กรสวัสดิการชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0
  2016 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร หัวหน้าโครงการ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เกษตรกรไทย กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมชาวพุทธของเยาวชนไทย กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม หัวหน้าโครงการ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 0 0 0 0
  2012 โครงการแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางกรณีศึกษา : บ้านขุนแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2008 การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกษตรในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ผู้ร่วมวิจัย สำนักนายกรัฐมนตรี 1 0 0 0
  2002 ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต่อการดำเนินงานของวิทยาเขต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  1999 ระบบที่ดินและการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมในเขตที่ราบลุ่มเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรม 0 0 0 0
  1999 Water Management, Land Management and Economic Deversification in South Asian Detas : Changes in the Land Use Pattern and Diversification in Poldered Raised-bed System. หัวหน้าโครงการ The European Union (EU) 0 0 0 0