Person Image

  Education

  • B.S.(Construction Management ), University of Washingion, สหรัฐอเมริกา, 2534
  • M.Arch.(Architecture), University of Washingion / RWTH Aachen, สหรัฐอเมริกา/ เยอรมัน, 2536
  • Ph.D.(Design Technology), Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา, 2545
  • B.A. (Architectural Studies), University of Washington, สหรัฐอเมริกา, 2533
  • Certificate (Green Supply Chain and Eco-design), Asian Productivity Organization (Japan Productivity Center), ญี่ปุ่น, 2554
  • Certificate (3Rs), Asian Productivity Organization (Japan Productivity Center), ญี่ปุ่น, 2555
  • Certificate (Negotiation), Said Business School, University of Oxford, อังกฤษ, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 4 3 0 0
  2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 3 7 23 0
  2023 การประยุกต์ใช้เถ้าเบาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีปูนซีเมนต์เป็นองค์ประกอบหลัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาขยะพลาสติกจากหลอด และถุงพลาสติกเพื่อเพิ่มมูลค่าในการหัตถกรรมระดับชุมชนสู่ระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 ระบบการจัดการขยะระบบหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 รถสระผมสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2016 การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนารถสระผมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกจากเตียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุชาวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการจัดการของเสียอย่างสร้างสรรค์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การประเมินวัฏจักรชีวิตของสิ่งก่อสร้างของบ้านพื้นนก เพื่อแสดงข้อมูลความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกวดชิงรางวัลการก่อสร้างอย่างยั่งยืนระดับโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 6 0
  2007 ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 16 0
  2006 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 1 9 8 0
  2023 การพัฒนากลยุทธ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่บนฐานทางสังคม บ้านเขาสวนหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน (ต่อเนื่องปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 อุปกรณ์ป้องกันการดึงสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของโรงพยาบาลกลาง (สำนักการแพทย์) หัวหน้าโครงการ โรงพยาบาลกลาง (สำนักการแพทย์) 0 0 5 0
  2017 โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 ระบบรับรองแบบและให้ฉลากบ้านเบอร์ 5 สำหรับแบบแปลนบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 2 0 0
  2016 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน (โครงการต่อเนื่องระยะทีี่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 2 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์ 0 0 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บริษัท อัลตา เวิร์ค จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท อัลตา เวิร์ค จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบรับรองและฉลากผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2015 หินเทียมจากแกนกัญชงสำหรับงานออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสีทชีวภาพปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2014 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ของวิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร หัวหน้าโครงการ วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 0 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บจก.ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดรัสตรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดัสตรี จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการ Upcycling: ออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บจก.Inter Funiture หัวหน้าโครงการ บริษัท Inter Furniture จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผ่าน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2012 โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2012 โครงการออกแบบชิ้นงานจากพลาสติก หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 0 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2011 โครงการสวนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2010 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 1 0
  2010 โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 ซองบังคับกวางและโรงจัดการกวางต้นแบบสำหรับกวางป่าไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท) 0 0 0 0