โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 1 3 0 0
2017 อิทธิพลของถ่านชีวภาพในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไม้โตเร็วในระยะปีแรก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การสำรวจ รวบรวม ขยายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้และสมุนไพรพื้นเมือง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติและเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาและประเมินผลกระทบและผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาและประเมินผลกระทบและผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 36 Project 2 10 0 0
2019 ศักยภาพและการคัดเลือกชนิดไม้พื้นเมืองโตเร็ว เพื่อปลูกเป็นแปล่งเชื้อเพลิงชีวมวล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
2018 โครงการสร้างความมั่นคงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลในระดับประเทศและภูมิภาค CLMV หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
2018 การพัฒนาการผลิตแป้งข้าวและแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ในระดับโรงงานต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 โรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประชาชนสังคมเมืองในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงของไม้สกุลอาเคเซียด้วยวิธีทอร์ริไฟด์และการอัดเม็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงของไม้สกุลอาเคเซียด้วยวิธีทอร์ริไฟด์และการอัดเม็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากเศษเหลือขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาชุดปลูกต้นแบบสำหรับปลูกมะเขือเทศและพริกหวานในระบบ ไฮโดรโปนิกส์แบบ Deep water culture หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การประเมินศักยภาพของชีวมวลเพื่อเป็น Alternative Fuel ในภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกฤษณา (Aquilaria spp) เพื่อขยายพันธุ์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบ Interactive เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ในภาคการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจรของกล้วยไม้ : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การรวบรวม คัดเลือกและขยายพันธุ์เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 การขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยระบบไฮโดรโพนิค ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุคนธบำบัด โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวม คัดเลือก และการขยายพันธุ์ เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพี่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 โครงการย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 57 Project 10 21 1 0
2020 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2563 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบและความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2019 การผลิตผ้าไผ่สำหรับทำกระเป๋าและอุปกรณ์ประกอบ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอพี แฟมิลี่ เลเธอร์ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเครื่องระเบิดไอน้ำสำหรับผลิตเส้นใยไผ่ ระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด 0 0 0 0
2018 การศึกษาพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในพื้นที่รอบโรงงาน (PPC-SRT จังหวัดอุบลราชธานี) หัวหน้าโครงการ บริษัท เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด 0 1 0 0
2018 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นิตโต โคเอ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2017 ศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2017 การศึกษาแหล่งผลิตและปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล หัวหน้าโครงการ บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
2017 การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
2017 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Koei Kogyo จำกัด 0 0 0 0
2016 การเป็นที่ปรึกษาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน หัวหน้าโครงการ บริษัท สวนทรายงาม จำกัด 0 1 0 0
2016 Research of Fly Ash Soil Conditioner หัวหน้าโครงการ Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรบริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
2016 โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซิดเอ็น จำกัด 0 0 0 0
2015 โครงการย่อย 1/2557 “จัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและแผนที่นำทางระยะ 10 ปี (2557-2566) ของประเทศไทย” หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
2015 โครงการย่อย 2/2557 “สำรวจคุณภาพและการบริหารจัดการชีวมวลในโรงไฟฟ้า” หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
2015 การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2015 โครงการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียว (DGG) วิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) 0 0 0 0
2015 การศึกษาระบบการปลูกและการจัดการไม้โตเร็วในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลบนที่ดินเสื่อมโทรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2015 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) หัวหน้าโครงการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด 0 1 0 0
2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0
2015 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Koei Kogyo จำกัด 0 0 0 0
2015 Feasibility Study for Fuel Supply for Biomass Power Plant Project for Gulf Energy Development ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็นโซล จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 2 0 0
2014 โครงการการศึกษาปรับปรุงพันธุ์และประเมินปริมาณผลผลิตของไม้โตเร็ว แนวทางการปลูกและการพัฒนาเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีที ไบโอแมส จำกัด 0 1 0 0
2014 Salacia Planting in Ranong Province ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Koei Kogyo จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2014 โครงการผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ำ (พลังงานทางเลือก) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 2 0 0
2014 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
2014 โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลของชีวมวลจากสวนยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
2014 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผ่าน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2014 โครงการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบ จังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
2013 โครงการส่งเสริมศึกษาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเถ้าชีวมวล หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2013 โครงการการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการหญ้าเชื้อเพลิง(Feed stockmanagement model) เพื่อผลิตพลังงานแบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 1 0
2012 โครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว Distributed-Green-Generation : DGG (ครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 15 แห่ง) หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
2012 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) 0 0 0 0
2012 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2011 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2554 หัวหน้าโครงการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2011 การศึกษาและประเมินปริมาณผลผลิตรายเดือนของเมล็ดหยีทะเล แนวทางการปลูก และการพัฒนาการสกัดน้ำมันจากเมล็ดหยีทะเลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2011 ศักยภาพของไม้โตเร็วทนเค็มในการปลูกเป็นสวนป่าพลังงานประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2011 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2010 การศึกษาการปลูกฝักข้าว Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng. ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ บริษัทสหชลผลพืช จำกัด 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
2008 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2001 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendra Linn.) แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2001 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0