Person Image

  Education

  • วท.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2531
  • M.M.I.S. ( Management Information System), West Coast University , U.S.A., 2534

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยสถาบัน และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยสถาบัน และการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการ) หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2019 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในเมือง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2014 โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษากลไกพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสถาบันเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0 1 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)