โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 1 0 0
2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารคบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 3 5 0 0
2014 ผลของการใช้เทคนิคแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศต่อการแช่อิ่มผลไม้ด้วยโพรไบโอติก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ผลของการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ต่อคุณภาพของมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 ผลของการเคลือบฟักทองและการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการออสโมติกฟักทอง หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการผลิตลูกจากแช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2012 ผลของการใช้เทคนิคการแทรกซึมภายใต้ภาวะสุญญากาศสำหรับการแช่อิ่มผลแก้วมังกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 จลนศาสตร์การถ่ายเทมวลสารระหว่างการทำแห้งด้วยวิธีการออสโมซิสผลแก้วมังกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งฟักทอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการผลิตเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซิส ด้วยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การศึกษาผลของสภาวะในการอบแห้งต่อคุณภาพของขิงแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่มอบแห้งด้วยการทำแห้งแบบออสโมซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การศึกษาโซ่อุปทานถั่วลิสงดิบ และการทำนายการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงดิบด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญคลุมเครือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2003 การสำรวจแหล่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องเทศ และสินค้าหลักที่ใช้ในธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก หัวหน้าโครงการ ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2003 การใช้ทฤษฎี Fuzzy set ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางกายภาพ และทางเคมี หัวหน้าโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 6 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบรสสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท Tasty Treasure 0 1 0 0
2017 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18 หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อขัดหินปูนสำหรับสุนัขแบบเนื้อเหนียวหยุ่น หัวหน้าโครงการ HUNTER GROUP LTD. 0 0 0 0
2006 ตัวแบบการวิเคราะห์กรอบข้อมูลแบบผกผัน เพื่อการประมาณปัจจัยนำเข้า และผลได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 2 0 0
2003 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 2 2 0 0