Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์)ชีววิทยาป่าไม้, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ม.(วนศาสตร์)ชีววิทยาป่าไม้, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • Ph.D.(อนุกรมวิธานของพืช), University of Dublin, ไอซ์แลนด์, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 23 16 0 0
  2018 การศึกษาคุณลักษณะทางด้านหน้าที่ของพรรณไม้เบิกนำและไม้ท้องถิ่น ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 การศึกษาการทดแทนของสังคมพืชบนสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติของพืชพรรณและ สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีพลักษณ์และการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการทดแทนของสังคมพืชบนสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ความหลากชนิด และอิทธิพลของไม้เถาต่อระบบนิเวศป่าทดแทนแบบผสมผสานอายุ 35 ปี ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติของพืชพรรณและสัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีพลักษณ์และการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2013 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาทางด้านวงศ์วานวิทยาของไผ่สกุลไผ่ตงและสกุลใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2012 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาทางด้านวงศ์วานวิทยาของไผ่สกุลไผ่ตงและสกุลใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2010 การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 9 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2021 โครงการศึกษาพลวัตสังคมพืชป่าเขตร้อนในประเทศไทยจากแปลงถาวรขนาดใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย Smithsonian Tropical Research Institute, USA 1 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 52 18 0 0
  2020 การประเมินประสิทธิภาพเส้นใยไผ่ 5 ชนิดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพต้นแบบพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการด้านไผ่ 3 0 0 0
  2020 งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 2 0 0
  2019 การศึกษาคุณลักษณะทางด้านหน้าที่ของพรรณไม้เบิกนำและไม้ท้องถิ่น ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การเติบโตและศักยภาพของไผ่บางชนิดที่ปลูกฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การประเมินประสิทธิภาพเส้นใยไผ่ 5 ชนิดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพต้นแบบพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไผ่ คณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 10 5 0 0
  2018 การศึกษาการทดแทนของสังคมพืชบนสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรวงผึ้งในประเทศไทยด้วยเทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติของพืชพรรณและ สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 1 1 0 0
  2017 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีพลักษณ์และการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
  2014 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 2 0 0
  2014 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย หัวหน้าโครงการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2010 พลวัตป่าดิบเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย คณะวนศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2008 สวนรวบรวมพรรณไผ่คณะวนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2008 พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร หัวหน้าโครงการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 0 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 28 23 0 0
  2022 โครงการติดตามแมลงป่าไม้เขาช่อง จังหวัดตรัง ผู้ร่วมวิจัย Smithsonian Institute, USA 1 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขตกันชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
  2019 Study on Habitat Management of Large Herbivores in the Hual Kha Khang Bufffer Zone,Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 2 1 0 0
  2018 การบริการระบบนิเวศของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างในสวนไผ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2015 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2015 การติดตามการเจริญทดแทนของพรรณพืชต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2015 การศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราของชุมชนท้องถิ่นในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพระดับชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 0 0 0 0
  2013 งานวิจัยเพื่อผนวกรวมแนวความรู้และการใช้ประโยชน์จากไผ่เพื่อต้านอุทกภัย หัวหน้าโครงการ SUNYU Consultants INC. 0 0 0 0
  2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อพลวัตและความหลากหลายของพรรณพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สผผ.1) 3 0 0 0
  2012 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2012 การติดตามการเจริญทดแทนของพรรณพืชต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2011 พรรณพฤกษชาติวงศ์ย่อยไผ่ (Poaceae; Bambusoideae) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 4 5 0 0
  2011 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 12 0 0
  2011 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อพลวัตและความหลากหลายของพรรณพืชการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 ความหลากหลายของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ในเขตพรรณพฤกษชาติภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2009 สกุลไผ่ออลอ (Pseudostachyum) สกุลไผ่รายงานใหม่จากประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT) 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2 0 0
  2009 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2008 ความสัมพันธุ์ของไผ่สกุลไผ่ภูพาน (Phuphanochloa) และสกุลใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT) 0 0 0 0
  2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 1 : ความหลากหลายของไผ่บนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1998 การวางแผนธรรมชาติศึกษา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณเขานอจู้จี้ จังหวัดกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย DANCE ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0