โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 1 0 0
2014 การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 การฟื้นฟู จัดการและใช้ประโยชน์พันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำลำพระเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การฟื้นฟู จัดการและใช้ประโยชน์พันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำลำพระเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาชนิด/พันธุไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2020 การศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 10 6 0 0
2015 การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 5 0 0
2008 การฟื้นฟู จัดการและใช้ประโยชน์พันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำลำพระเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 4 0 0
2019 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2019 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนของพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2017 โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) 0 1 0 0
2016 การบูรณาการจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)