Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2536
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 3 7 0 0
  2020 การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักและพืชอินทรีย์ยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักในการเพิ่มศักยภาพการผลิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบการผลิตพญายอที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงการค้า หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดสารกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยว กรณีศึกษา: รางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) และแฮ้ม (Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 การประเมินถึงความเป็นพิษต่อพืชในกระบวนการหมักปุ๋ยมูลสัตว์ในถุงขยะดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การถ่ายทอดผลงานวิจัยของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากธัญพืชไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือกและการผลิตธัญพืชไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2009 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในธัญพืชไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเกณฑ์คุณภาพการปนเปื้อนจุลินทรีย์และกระบวนการลดการปนเปื้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปนเปื้อนของไนเตรทในแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่ภาคตะวันตก และการประเมินความเสี่ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากธัญพืชไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การคัดเลือกและการผลิตธัญพืชไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในธัญพืชไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการตรวจสอบการปนเปื้อนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลผลิตเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 3 3 0 0
  2020 การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผา หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 ปริมาณธาตุอาหาร สารสำคัญทางพฤกษเคมี และปริมาณสารออกซาเลตในสายพันธุ์ผักโขมกินใบของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การวิจัยและถ่ายทอดเทคนิคตรวจประเมินคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมดูแลระบบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากธัญพืชไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในธัญพืชไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การศึกษาเกณฑ์คุณภาพการปนเปื้อนจุลินทรีย์และกระบวนการลดการปนเปื้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปนเปื้อนของไนเตรทในแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่ภาคตะวันตก และการประเมินความเสี่ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 4 0 0
  2019 การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวาเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดสำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท ในจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 2 0 0
  2016 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2015 การใช้พืชชอบเกลือในการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2014 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 0 0
  2007 การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0