Person Image

  Education

  • Ph.D. ( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ), Oregon State University , U.S.A.
  • ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1) (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2021 ความเต็มใจที่จะจ่ายส่วนเพิ่มสำหรับสินค้าข้าวหอมมะลิ GMP และปัจจัยกำหนด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 กิจกรรมบริหารจัดการแอพพลิเคชันการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย 0 0 0 0
  2017 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GMP) ของโรงสีข้าว หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 1 3 0 0
  2022 โครงการทักษะทางการเงิน พฤติกรรมการลงทุน และการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินของประชากรแต่ละช่วงวัย ผู้ร่วมวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยเพื่อประเมินทักษะทางการเงินและการออมของนักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียนและกลุ่มเปรียบเทียบ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารออมสิน 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการดาเนินโครงการภายใต้โครงการศูนย์รวมนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food Innovation Hub) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0
  2019 ผลกระทบระยะสั้นของการขยายกิจการของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ต่างชาติต่อห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของผลไม้ไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 โครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 0 0 0
  2019 โครงการติดตามประเมินผลยุทธสาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 โครงการวิจัยประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินโครงการภายใต้โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 หัวหน้าโครงการ สำนักงบประมาณ 0 0 0 0
  2018 โครงการการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาผลกระทบจากการลดภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2015 ข้อมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเพื่อการแข่งขัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการดำเนินธุรกิจสำหรับสถานประกอบการเก็บรักษาข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย กรมประมง 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 1 0 0
  2011 การศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2011 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 0 1 0 0
  2010 ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 0 0 0 0
  2010 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2009 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  1999 โครงการดัชนีผลิตภาพแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 0 0 0 0