โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ของ Deoxynivalenol ในมนุษย์และสุกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 0 0 0 0
2018 การศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ของ Deoxynivalenol ในมนุษย์และสุกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 สารสกัดจากพืชที่มีสมบัติเร่งการเพิ่มจำนวนเซลล์ ซ่อมแซมดีเอ็นเอที่เสียหาย และต้านการตายของเซลล์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2016 การทดสอบคุณภาพของน้ำเชื้อสุกรที่มีสารสกัดจากพืช หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2013 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดน้ำใบโปร่งฟ้าและหญ้าดอกขาว หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2013 ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดดอกอัญชันต่อหนูเม้าส์เพศเมีย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2013 ผลของสารสกัดพริกไทยดำต่อเอมบริโอปลาม้าลาย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2013 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์พฤกษเคมีในสารสกัดใบและผลไข่เน่า Vitex glabrata R.Br. หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2013 การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจาดเปลือกแค Sesbania grandiflora ต่อหนูเม้าส์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2012 ค่าโลหิตบางประการของสัตว์วงศ์หนู ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาสัตววิทยา 0 0 0 0
2012 การสืบพันธุ์ของหอยนอขมิ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาสัตววิทยา 0 0 0 0
2009 ชีววิทยาของอ้นเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 ปรสิตและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่เกิดจากปรสิตในปลาสวายและปลาทับทิม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 2 0 0
2015 การปรับภูมิคุ้มกันของเห็ดพื้นเมืองไทยสกุล Russula ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
2012 ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการเจริญเติบโตแบคทีเรียของสารสกัดมะตูมนิ่ม หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยรังสิต 0 0 0 0
2008 การตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษของพืชสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0