โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 1 0 0
2020 การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การผลิตถ่านและน้ำสัมควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของไฟป่าต่อเศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลกระทบของไฟป่าต่อเศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การฟื้นฟูป่าด้วยกระบวนการเกษตรกรรมและมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ป่าไม้เป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 The Excellent Reforestation Technique to Maximize Carbon Sequestration หัวหน้าโครงการ The Mushroom Initiative Limited 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 9 4 0 0
2019 ผลประโยชน์ร่วมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของการปลูกป่าบนพื้นที่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2014 ผลกระทบของไฟป่าต่อเศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การฟื้นฟูป่าด้วยกระบวนการเกษตรกรรมและมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
2008 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกูและโอกาสความเป็นไปได้ของการลทุนปลูกสร้างสวนป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ป่าไม้เป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 35 Project 8 1 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพของฝายกักเก็บน้ำต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าและการกักเก็บคาร์บอนเพื่อช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2020 การศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนบริเวณเหมืองแก่งคอย (SKK) เหมืองลำปาง (SLP) และเหมืองทุ่งสง (STS) เพื่อขอการรับรองกิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme, LESS) หัวหน้าโครงการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาต้นแบบสถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชนตำบลอุดมทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยป่าไม้ ภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2019 โครงการส่งเสริมเพื่อเรียนรู้เทคนิคฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมของ 4 พื้นที่สาธิตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ The Mushroom Initiative Limited 0 0 0 0
2018 พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุนป่าลดโลกร้อน หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่า ปตท. สู่การพัฒนาองค์ความรู้ โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. ปี พ.ศ.2560-2561 หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2017 การสำรวจผลผลิตและความหลากหลายเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการหมู่ไม้ในพื้นที่โครงการป่าในกรุง หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 ปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติมตามแนวถนนทางเชื่อมเข้าสู่พื้นที่ของ ปตท. อำเภอวังจันทร์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 การศึกษาความแตกต่างในผลการตรวจรับงาน และผลการเก็บข้อมูลต้นไม้ (Baseline) ภายใต้ โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่แค้มป์ปิ้ง โครงการป่าวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 การติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการป่านิเวศระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท. (PTT Eco-forest Rayong Wanarom) หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 การศึกษาวิจัยปลูกป่าธรรมชาติเพื่อนำร่องโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปตท. อ.วังจันทร์ จ.ระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการปลูกป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน จังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณริมถนนทางเข้า VISTEC & KVIS หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 การปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ณ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ระยอง 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง 0 0 0 0
2015 ความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่านิเวศระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท.ประจำไตรมาส 2 และ 4 ปี พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ดำเนินการโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
2015 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงพื้นที่กระถินยักษ์สู่่ป่าธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 การสร้างข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพของการปลูกป่าเชิงนิเวศ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 การติดตามและประเมินผลทรัพยากรชีวภาพของการปลูกป่าเชิงนิเวศ ประจำปี พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ดำเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2 1 0 0
2013 การสร้างข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพของการปลูกป่าเชิงนิเวศ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4 0 0 0
2013 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
2013 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ สู่การพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันปลูกป่า ปตท. ระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2556-2559 หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2013 การติดจามและตรวจสอบการคงอยู่ของพื้นที่และความสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่ 413 FPT หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2012 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2555 หัวหน้าโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีไฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2012 การพัฒนายอดภูเรือสู่ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติแบบบูรณาการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2011 การสำรวจวัตถุดิบชีวมวลสำหรับ บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ เอ 5 จำกัด ตามเงื่อนไขกลไกการพัฒนาที่สะอาด หัวหน้าโครงการ บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ เอ 5 จำกัด 0 0 0 0
2011 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ ระยองเมืองสีเขียว หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2010 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
1996 โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรของสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในส่วนของไม้เศรษฐกิจ (ยางพารา, ยูคาลิปตัส) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
1996 โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรของสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในส่วนของไม้เศรษฐี (ยางพารา,ยูคาลิปตัส) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
1996 การสำรวจศักยภาพของแหล่งไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0