Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 เครือข่ายเพื่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในยุคดิจิทัล:กระบวนการจัดการความรู้ของเครือข่ายYoung smart farmer หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 8 0 0
  2017 เครือข่ายเพื่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในยุคดิจิทัล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเข้าสู่คลัสเตอร์มะม่วงของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร 0 0 0 0
  2011 ความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 ตัวแบบของเครือข่ายเกษตรกรเพื่อบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงาน หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2009 โครงการการศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มก. 1 1 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)