Person Image

  Education

  • กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย
  • ค.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2017 ผลของชุดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดเชียงราย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การยอมรับตนเองของหญิงท้องไม่พร้อม หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0