Person Image

  Education

  • ศน.บ.(ภาษาศาสตร์), สภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย, ไทย, 2514
  • M.A.(Philosophy), U. of Mysore, อินเดีย, 2520

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2004 โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและนิเวศแบบยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 0 0 0 0
  1998 โครงการวิจัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบเรื่องการประยุกต์พุทธธรรมในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0 0