Person Image

  Education

  • พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์), วิทยาลัยคริสเตียน, ไทย
  • คศ.ม.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับบำบัดและฟื้นฟูเด็กสมองพิการในประเทศไทย. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2017 นวัตกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2002 โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์มูลนิธิโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิิโครงการหลวง 0 0 0 0