Person Image

  Education

  • Ph.D.(Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2538
  • M.S.(Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2534
  • B.S.(Industrial Engineering), Texas tech University, U.S.A., 2532

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การประมาณการความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของ กฟผ. ด้วยวิธี Data Analytics ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 โครงการการผลิตผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G ต่อเศรษฐกิจไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน โครงการย่อยที่ 1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับสากลแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1 0 0 0
  2010 การศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) 1 0 0 0