Person Image

Administration

Education

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 9 8 0 0
  2013 ค่าโลหิตวิทยา และลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของปรสิตในเลือดที่พบในนกล่าเหยื่อของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0
  2009 การพัฒนาวัคซีนเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคไวรัสไข้หวัดนก H5N1 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
  2009 การพัฒนาเทคนิค RT loop-mediated isothermal amplification (RT-PCR LAMP) เพื่อการตรวจสอบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการการศึกษาการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยโรคเลปโตสไปโรซีสในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 11 25 0 0
  2018 ระดับฮอร์โมน estradiol, progesterone, testosterone, cortisolและthyroxineในกระแสเลือดในเต่าตนุที่ขึ้นมาวางไข่ตามธรรมชาติในพื้นที่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบในเต่าตนุที่เลี้ยงที่เกาะมันในแบบกักขัง จังหวัดระยอง. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
  2016 โครงการวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์และอายุรกรรมในเสือโคร่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ค่าโลหิตวิทยา และลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของปรสิตในเลือดที่พบในนกล่าเหยื่อของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2012 โครงการศึกษาการใช้ autologous mesenchymal stem cell เพื่อการรักษาอาการไขสันหลังบาดเจ็บในสุนัข ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 2 0 0
  2012 อัลตร้าสรักเจอร์และลักษณะความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเฮปาโตซูนที่พบในงูในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน(ทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนา) 0 3 0 0
  2011 การศึกษาโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมในแมวพันธุ์ไทยเปรียบเทียบกับพันธุ์ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 การพัฒนาปฏิกิริยาเรียลทามรีเวอร์สทรานคริปชั่นลูกโซ่โพลีเมอร์เรส สำหรับการตรวจหาปริมาณเชื้อ Feline leukaemia virus หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน VP2 ของเชื้อ canine parvovirus ที่แยกได้จากสุนัขในประเทศไทยในปี 2010 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2010 พยาธิวิทยาคลินิก และการศึกษาทางไฟโลเจนี ของสัตว์กลุ่มเหี้ย-ตะกวดทั้งห้าชนิดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2010 การศึกษาค่าเม็ดเลือดอัดแน่น โปรตีนในเลือด ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนไทรอยด์ ขนาดไข่ และคุณภาพน้ำเชื้อในเต่าหญ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะระหว่าง 4 คู่ไพรเมอร์ยีน ที่แตกต่างกันโดยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลส และ 3 คู่ไพรเมอร์ที่แตกต่างกันโดยการใช้ปฏิกิริยาเรียวทามลูกโซ่โพลีเมอร์เลส สำหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Brucella canis ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาผลของการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคแท้งติดต่อในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสโลหิตจางติดเชื้อของม้าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 วิวัฒนาการและการพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสเพื่อการตรวจหาเชื้อ Brucella canis ในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การสำรวจทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของ Campylobacterในไก่แบบครบวงจร จากฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อไก่ในบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธี Amplified Fragment Length Polymorphism ที่ปรึกษาโครงการ กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 5 0 0
  2012 การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของวัวลานโดยวิธีการทางอนูพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โคพื้นเมืองเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 3 0 0
  2004 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) : การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0