Person Image

  Education

  • วท.ด. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 1 0 0
  2007 สารกึ่งตัวนําซิงค์ออกไซด์เจือสารแม่เหล็กสําหรับประยุกต์ ใช้งานทางด้านนาโนเซนเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2016 การสร้างภาพการแตกของผิววัสดุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การอินทิเกรตตามวิถีกับปัญหาสายพอลิเมอร์เดี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การจำลองแบบด้วยวิธีมอนติคาร์โล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 สายพอลิเมอร์ในสิ่งแวดล้อมไร้ระเบียบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 สายพอลิเมอร์อิสระในตัวกลางไร้ระเบียบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การศึกษาพฤติกรรมของสายพอลิเมอร์เดี่ยวในตัวกลางไร้ระเบียบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 0 0 0
  2006 การอินทิเกรตตามวิถีกับสายพอลิเมอร์ในตัวกลางแบบสุ่มสหสัมพันธ์พิสัยจำกัด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0