Person Image

  Education

  • วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 1 0 0
  2007 สารกึ่งตัวนําซิงค์ออกไซด์เจือสารแม่เหล็กสําหรับประยุกต์ ใช้งานทางด้านนาโนเซนเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 9 2 0 0
  2013 การเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยวิธีไมโครเวฟสปัตเตอริง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 โครงสร้างนาโนสังกะสีออกไซด์สำหรับใช้เป็นวัสดุยับยั้งแบคทีเรีย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2011 การทดลองเกมส์เชิงควอนตัมโดยระบบสหสัมพันธ์ของคู่โฟตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2011 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยเลเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การเตรียมฟิล์มCdTeโดยไมโครเวฟสปัตเตอริง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การเตรียมฟิล์มแคดเมียมเทลูไลด์โดยวิธีไมโครเวฟสปัตเตอริงภายใต้สนามไฟฟ้าความถี่ตำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 ระบบวิทยาการเข้ารหัสลับควอนตัมโดยใช้เส้นใยนำแสง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ระบบวิทยาการเข้ารหัสลับเชิงควอนตัมผ่านอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติของฟิล์ม CdS/CdTe เพื่อประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0