Person Image

  Education

  • Ph.D.( Food Science & Technology ), University of Georgia , สหรัฐอเมริกา, 2540
  • วท.ม.( พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.บ.( พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 4 14 1 0
  2021 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 สารเคลือบทู-โกแวก (To-Go Wax) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0
  2007 การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การพัฒนาสเกลความชอบสำหรับคนไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาอิทธิพลของชนิดน้ำตาลที่มีผลต่อความเผ็ดในน้ำจิ้มไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาคำศัพท์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลไม้แผ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารคบเคี้ยว หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2005 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลไม้แผ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2005 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 32 Project 19 25 1 0
  2023 คุณลักษณะและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของกัญชาและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมแปรรูปด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2021 การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่องานด้านการเกษตร อาหาร สำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 โครงการบริหารจัดการแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการยกระดับนวัตกรรมอาหารและเพิ่มศักยภาพ SMEs และ FoodTech และ Startups หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 1 0 0
  2020 การขยายสเกลและยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 แนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟถ้ำสิงห์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 1 0
  2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของกะทิและชนิดน้ำตาลต่อคุณภาพของเจลที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมหลักโดยใช้ลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งเป็นแบบจำลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ผลของการใช้สารเคลือบผิวต้านจุลินทรีย์จากแป้งมันสำปะหลังที่เติมเกลือของกรดอินทรีย์และกรดอะซีติกต่อคุณภาพแตงกวา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การพัฒนาโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และเห็ดโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของกระบวนการแช่เยือกแข็งและกระบวนการทำละลายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การศึกษาสมการจลพลศาสตร์และอิทธิพลของสาร 1- MCPที่มีต่อคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2010 การศึกษาผลของสารไบโอพอลิเมอร์ต่อการเอนแคปซูเลทน้ำมันรำข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2009 โครงการวิจัยนวัตกรรมการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2009 อิทธิพลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของลองกองระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลการแกว่งตัวของอุณหภูมิระหว่างการขนส่งที่มีผลต่อคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่งในภาชนะบรรจุปรับสภาพบรรยากาศ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
  2008 การศึกษาปัจจัยคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์และมีอิทธิพลต่อความชอบของผลไม้ไทยบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคตามอารมณ์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามป้อมแผ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การขยายสเกลผลิตและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้งและผลิตภัณฑ์เจลลี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาสารเคลือบจากธรรมชาติ เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลไม้กวนเพื่อเป็นของฝากเอกลักษณ์ของประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาแบบจำลองในการสร้างนวัตกรรมใหม่จากผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2005 โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน(ศรอ.) 0 0 0 0
  2003 การสำรวจแหล่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องเทศ และสินค้าหลักที่ใช้ในธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2002 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 50 Project 11 24 3 0
  2022 การพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้แปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผลไม้สดไทยด้วยเทคโนโลยีการสร้างเจล หัวหน้าโครงการ บริษัท วีแอนด์ เอ โฮลดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2017 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาตร์บริการ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2014 ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร รองรับการเข้าส่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกาแฟและชา หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาแยมแครอทสูตรน้ำตาลน้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 1 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2011 การศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบ(เปลือกมังคุด)และพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2010 การทดสอบสารเคลือบส้มจากไขรำข้าว หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 2 0 0
  2010 การยืดอายุการเก็บรักษาของมะละกอพันธุ์เรดมาราดอล หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 2 0 0
  2010 การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับนำร่อง หัวหน้าโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 1 0
  2010 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2009 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับกล้วยหอมทอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนามายองเนสเสริมสารต้านออกซิเดชั่นจากเปลือกมะนาว อบเชย และน้ำผึ้ง และอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาสารเคลือบจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 3 0 0
  2007 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 1 0 0 0
  2007 ผลของสารเคลือบผิวอิมัลชันจากไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาสารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาแผ่นฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 2 0 0
  2006 การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 1 0
  2006 โครงการนำร่องการจัดทำมาตรฐานกลางระบบติดตามสินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพของกลุ่มตลาดต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรแช่อิ่ม หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา และ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2006 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 1 0 0
  2003 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 2 2 0 0
  2002 โครงการผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นผสม / โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจาดผักและสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 0 0 0 0