Person Image

  Education

  • Ph.D (Food Science and Technology), University of Georgia , U.S.A.
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 3 12 1 0
  2017 วาฟเฟิลกรอบปราศจากกลูเตน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0
  2007 การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารคบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 8 9 0 0
  2017 ไฮ-ไฟ ฟรุตเยลลี่ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 เครื่องดื่มฟังก์ชันจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองและฟักทอง หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2016 ผลของชนิดของน้ำตาลต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวเจ้าและเจลแป้งข้าวเจ้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของกะทิและชนิดน้ำตาลต่อคุณภาพของเจลที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมหลักโดยใช้ลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งเป็นแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และเห็ดโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาซุปกึ่งสำเร็จรูปทางโภชนาการจากฟลาวมันเทศสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2010 การศึกษาผลของสารไบโอพอลิเมอร์ต่อการเอนแคปซูเลทน้ำมันรำข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2009 การพัฒนากระทงอบสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้องสำหรับอาหารว่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2009 อิทธิพลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของลองกองระหว่างการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและคุณภาพทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยเพื่อกำหนดมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันในมายองเนสเสริมตัวต้านออกซิเดชันระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 30 Project 9 18 3 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผลไม้สดไทยด้วยเทคโนโลยีการสร้างเจล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วีแอนด์ เอ โฮลดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาขนมครกแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาอาหารว่างจากแป้งข้าวกล้องงอกและแป้งฟักทองโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2015 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าวกล้องและเห็ดด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 4 1 0
  2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร รองรับการเข้าส่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 1 0
  2012 การพัฒนาแยมแครอทสูตรน้ำตาลน้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2011 โครงการทดสอบคุณภาพขนมตามหลักวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ระดับชุมชนพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 1 0
  2010 การพัฒนาคานาเป้ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2 3 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2008 การพัฒนามายองเนสเสริมสารต้านออกซิเดชั่นจากเปลือกมะนาว อบเชย และน้ำผึ้ง และอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับกล้วยหอมทอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 1 0 0 0
  2007 ผลของสารเคลือบผิวอิมัลชันจากไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาแผ่นฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 2 0 0
  2006 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรแช่อิ่ม ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2006 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา และ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2006 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 1 1 0 0