โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 5 2 0 0
2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2021 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 2 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การผลิตโปรตีนของโปรติเอสหลัก (สามซีแอลโปร)ของโคโรนาไวรัสในแมว ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนพัฒนาศักยภาพ) 1 0 0 0
2017 การศึกษารูปแบบความไวรับของเชื้อ Staphylococcus ตัวอย่างจากสุนัข ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา meticillin ต่อยาต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่ ผู้ร่วมวิจัย Start-up Research Fund: SRF 0 2 0 0
2014 กลุ่มวิจัยจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 การติดตามและศึกษาพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดนกจากฟาร์มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0