Person Image

  Education

  • Ph.D.(Environmental Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, JAPAN
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2023 การหายใจของดินและสมบัติของดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การรักษาระดับผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมจำกัดโดยการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การรักษาระดับผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมจำกัดโดยการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาสรีรวิทยาการหายใจของรากและดิน ในระบบนิเวศยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างภายใต้สภาพน้ำ และธาตุอาหารจำกัดโดยการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างภายใต้สภาพน้ำ และธาตุอาหารจำกัดโดยการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความสามารถในการตรึงคาร์บอนของสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาสรีรวิทยาของการผลิตชีวมวลของอ้อยเพื่อพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การศึกษาและเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสายพันธุ์แหนแดง ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท พอร์เทจ จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 1 0 0
  2021 การพัฒนาแพลตฟอร์มนิเวศเกษตรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อยกระดับระบบอาหารปลอดภัยสำหรับเมือง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 1 0 0
  2018 การรักษาระดับผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมจำกัดโดยการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 โครงการการเปลี่ยนแปลงจุลภูมิอากาศ การเจริญเติบโตและผลิตข้าวจากนาข้าวที่อยู่รอบๆ โซลาร์ฟาร์ม หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
  2016 ลักษณะโครงสร้างภายในของรากข้าวไร่ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างภายใต้สภาพน้ำ และธาตุอาหารจำกัดโดยการจัดการทางพืชไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลิตผลเกษตรปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาสรีรวิทยาของการผลิตชีวมวลของอ้อยเพื่อพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการผลกระทบของมลพิษต่อดินและพืช และการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยผลกระทบของแก๊ซออกไซด์ของไนโตรเจนและแก๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อพืชและะการประะเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยผลกระทบของแก๊ซโอโซนต่อพืช และะการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 4 4 0 0
  2019 การเปลี่ยนแปลงจุลภูมิอากาศ ในแปลงเกษตร บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2018 รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (2) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
  2016 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 0 0 0
  2012 การขยายสเกลจากระดับสถานีสู่ระดับภูมิภาคของข้อมูลการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้ำ และพลังงานในระบบนิเวศ:การประเมินความสมดุลและความไม่แน่นอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2012 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การวัดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในกรุงโตเกียวและประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Tokyo University of Agriculture and Technology 0 1 0 0
  2011 การทดสอบโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 1 1 0 0
  2011 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2010 งานวิจัยเพื่อทดลองปลูกสบู่ดำในแปลงขนาดใหญ่ จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ร่วมกับเคยูไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0