Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Science and Technology), Kyushu University , ญี่ปุ่น, 2542
  • (Agriculture, Food Science), Kyushu University, ญี่ปุ่น, 2539
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 4 0 0
  2023 การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมนุษย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการจัดการโซ่ความเย็นเพื่อลดการใช้พลังงานและความสูญเสีย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 1 0 0
  2022 การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมนุษย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ร่วมกับการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดียวเพื่อตรวจสอบ Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) และ Listeria monocytogenes อย่างจำเพาะและไวในผักสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็วทางชีวโมเลกุลมัลติเพล็กซ์โพลิเมอเรสเชนรีแอคชั่น สำหรับเชื้อแบคทีเรียก่อโรค enterotoxigenic Bacillus cereus, Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) และ Listeria monocytogenes เพื่อประเมินและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของผักสด หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาผลิตพอลิโคนิลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮิสตามีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2005 การพัฒนาชุดตรวจสอบฮีสตามินในผลิตภัณฑ์ประมง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 9 11 0 0
  2022 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการจัดการโซ่ความเย็นเพื่อลดการใช้พลังงานและความสูญเสีย ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การตรวจสอบความถูกต้องเชิงคุณภาพของวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับอาหารเลี้ยงเชิงเดี่ยว เพื่อตรวจสอบ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหารภายใต้ห้องปฏิบัติการดำเนินการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2017 การพัฒนา เทคนิคลูปเมดดิเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปลิฟิเคชั่น หรือแลมป์ ร่วมกับการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวเพื่อการตรวจวิเคราะห์แบบรวดเร็วสำหรับวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ในอาหารทะเลสดและอาหารทะเลพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การคัดแยกและการจำแนกแบคทีเรียบาซิลลัสสายพันธุ์ที่เป็นโพรไบโอทิกจาก กระบวนการหมักกะปิแบบพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์ เรียล-ไทม์ ไซเบอร์ กรีน พีซีอาร์ ร่วมกับอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวชนิดเดียว เพื่อตรวจสอบ Salmonella spp., Listeria monocytogenes และ Escherichia coli O157:H7 ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 วิธีการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้โปรตีนเรืองแสงสีเขียวเป็นตัวบ่งชี้เพื่อตรวจติดตามการอยู่รอดของเอสเชอริเชีย คอไล ในระบบอาหารแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์โพลิเมอเรสเชนรีเอคชันเพื่อการตรวจ วิเคราะห์ Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การตรวจติดตามการมีชีวิตและศักยภาพการก่อโรคของวิบริโอ พาราฮีโมลิติคัสสายพันธุ์ก่อโรคอาหารเป็นพิษในสภาวะที่มีชีวิตแต่ไม่เพิ่มจำนวนภายใต้อุณหภูมิต่ำและขาดสารอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ผลของสภาวะเครียดต่อประสิทธิภาพของวิธี RAPD-PCR ในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ผลของสารยับยั้งโควรั่มเซ็นซิ่งต่อการเจริญของแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาใช้สีย้อมดีเอ็นเอร่วมกับปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ที่มีชีวิตในเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2009 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2009 การพัฒนาเครื่องชูรสจากหัวและเปลือกกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้ผนังเซลล์ของกากยีสต์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตรผลิตไวน์และเบียร์ เพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแล็กทิกในการยับยั้งการยึดเกาะเซลล์ลำไส้มนุษย์ของแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การพัฒนาวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วโดยใช้ Random Amplified Polymorphic DNA เพื่อตรวจสอบซัลโมเนลลาในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 ผลของแบคทีเรียกรดแล็กติกต่อการสร้างสารระเหยให้กลิ่นในการหมักขนมจีนแป้งหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 3 0 0
  2022 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการจัดการโซ่ความเย็นเพื่อลดการใช้พลังงานและความสูญเสีย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีพีเอส ออโตเมชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 0 0 0
  2016 การศึกษาแนวทางการยืดอายุการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เค้กและพาย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท S&P Syndicate Public Co., Ltd 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC),Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาวิธีการ Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2008 ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการทำลายฟิล์มชีวภาพแบบผสมที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระยะเวลาระหว่างการเก็บรักษาต่อการอยู่รอดและความต้านทานของแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตไข่เค็มของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
  2007 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การศึกษาการอยู่รอดของ Salmonella spp. สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อสุกรบริโภคภายในประเทศต่อสภาวะความเครียดแบบจำลองของระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (Gastrointestinal Stress) (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Salmonella spp. แบบว่องไวในเนื้อสดและผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกโดยใช้ SIngle primer ร่วมกับ PCR (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การส่งเสริมศักยภาพในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) วิธีการใหม่ที่สะดวกและรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2002 การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอรืรอกซีแอกซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้กเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 0 1 0 0