Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Plant Breeding), Cornell University, สหรัฐอเมริกา
  • M.S.(Biology), Nagoya University, ญี่ปุ่น
  • B.Agr.(Horticulture), Chiba University, ญี่ปุ่น

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 2 4 0 0
2020 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดาต้านทานโรคใบหงิกเหลืองโดยการรวมยีน Ty-2a และ Ty-3 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2018 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศและการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่และสีดาให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ 154 และสีดาผลขนาดกลางให้มีความต้านทานต่อเชื้อไวรัส TYLCV โดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับยีนต้านทาน Ty2 และ Ty3 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศและการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่และสีดาให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ 154 และสีดาผลขนาดกลางให้มีความต้านทานต่อเชื้อไวรัส TYLCV โดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับยีนต้านทาน Ty2 และ Ty3 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง พันธุ์ที่มีปริมาณและคุณภาพแป้งสูง และพันธุ์ที่มีปริมาณคาโรทีนอยสูง โดยใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศและการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่และสีดาให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ 154 และสีดาผลขนาดกลางให้มีความต้านทานต่อเชื้อไวรัส TYLCV โดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับยีนต้านทาน Ty2 และ Ty3 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง พันธุ์ที่มีปริมาณและคุณภาพแป้งสูง และพันธุ์ที่มีปริมาณคาโรทีนอยสูง โดยใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อปริมาณสารแคปไซซินเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและยา และเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปและผงพริกสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ที่ปรึกษาโครงการ บริษัทซีพีแรม 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 4 0 0
2016 การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง พันธุ์ที่มีปริมาณและคุณภาพแป้งสูง และพันธุ์ที่มีปริมาณคาโรทีนอยสูง โดยใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ศูนย์วิทยาการกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 31 20 0 0
2020 มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Bacterium wilt) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2020 การทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศสีดาปรับปรุงต่อความต้านทาานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2020 การพัฒนามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ไม่ทอดยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ. 0 0 0 0
2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2018 การสร้าง haploid inducer line โดยการชักนำให้กลายพันธุ์ด้วยเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS) ในมะเขือเทศเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ. 0 0 0 0
2017 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2016 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2016 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 2 0 0
2015 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลBioinformatics เพื่อใช้ในเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยวิธี Marker assisted selection หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2012 การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 2 0 0
2012 การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 3 2 0 0
2011 การสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์ของพริก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
2010 การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช Phase II ปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2010 การสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์ของพริก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 3 0 0
2009 การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช Phase II ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0
2008 โครงการวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ระยะที่2 หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 0 0 0
2008 การค้นหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศโดยวิธี หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2008 การค้นหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศโดยวิธี Association mapping หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 0 0 0
2008 การศึกษาความแตกต่างของอัลลีลลักษณะต้านทานโรคใบไหม้ (Ph-3)ในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 6 0 0
2006 การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 7 0 0 0
2006 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2004 Application of Molecular Markers to Broaden the Genetic Base of Tomato for Improved Tropical หัวหน้าโครงการ GTZ, Germany 0 0 0 0
1999 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1 0 0 0
1996 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0