Person Image

  Education

  • นศ.บ.(หนังสือพิมพ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 31 Project 0 12 0 0
  2019 การรับรู้ของผู้ปกครองถึงผลเสียในการให้ลูกเล่น smartphone ก่อนวัยอันควร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การเปิดรับ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 แผนการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจขายสินค้าบนสื่อออนไลน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการเล่าเรื่องสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 พฤติกรรมการรังแกบนเฟซบุ๊กกับการรับรู้ระดับความเครียดของคนวัยทำงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 บทบาทของสถานีวิทยากระจายเสียงชุมชนคนหนองหญ้าไซ คลื่นความถี่ 107.50 เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การสื่อสารภาพลักษณ์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ สู่การครองใจของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพด้านการโฆษณา หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การสื่อสารผ่านทูตวัฒนธรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของผู้ชมคนไทยในนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค (TGN) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านละครโทรทัศน์ไทยของนักศึกษาจีน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ความรู้และความคาดหวังต่อโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 อิทธิพลของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการครอบงำและสูญสลายของวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านซีรีย์เกาหลี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดตรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การรู้เท่าทันโดราเอม่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การศึกษาภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปินนักร้องเกาหลีใต้ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ยูทูบของนิสิตนักศึกษากับความพึงพอใจต่อศิลปินนักร้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ทัศนคติ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการแท็บเลตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การใช้สื่อในการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาสังคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคารพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์เนื้อหาการหาเสียงเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2554 ผ่านเฟชบุ๊กดอทคอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 การรู้เท่าทันสื่อบนสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย:กรณีศึกษาเฉพาะสื่อกระแสหลักและสือใหม่ในช่วงเวลามี.ค.-พ.ค.2553 หัวหน้าโครงการ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การเปิดรับสื่อทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะผ่านเฟชบุ๊ค ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 1 0 0
  2019 การอบรมการรู้เท่าทันดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในดิจิทัลชุมชน หัวหน้าโครงการ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 0 0 0 0
  2017 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หัวหน้าโครงการ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.รมน.) 0 0 0 0
  2017 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 0 0 0 0
  2016 ศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2016 การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับดิจิทัลชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2015 การใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กในการสร้างเสริมชุมชนไทยให้เข็มแข็งตามกรอบแนวคิด MIL หัวหน้าโครงการ องค์กร unesco 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทยประจำปี 2558 หัวหน้าโครงการ กองทัพไทย 0 0 0 0
  2015 โครงการสร้างแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย หัวหน้าโครงการ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2011 การรู้เท่าทันซีรีย์เกาหลี ใน โครงการคู่มือ "การรู้เท่าทีนสื่อและสารสนเทศสำหรับครูไทย" หัวหน้าโครงการ องค์การ UNESCO 0 1 0 0