Person Image

  Education

  • วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 2 0 0
  2016 การศึกษาการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกำหนดเวลาต่ออัตราการตั้งท้องและสัดส่วนเพศของลูกในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การใช้ผงครั่งสำเร็จรูปในผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกรประเภทกุนเชียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระดับความรู้และมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)ในสุกร โดยใช้สื่อโปสเตอร์ ของเกษตรกรผู้นำสุกรจากสถานีวิจัยทับกวางไปเลี้ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความแตกต่างของพันธุ์และอายุต่อคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การใช้นำสับปะรด และยางมะละกอ ปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรค์ที่แปรรูปจากแม่สุกรคัดทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 0 2 0 0
  2018 การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพล่ังงานทางเลือกในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (ต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 ผลของการเสริม ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรระยะอนุบาลและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 ผลของการใช้กากถั่วเหลืองหมักต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรหลังหย่านม หัวหน้าโครงการ Tech Team Feed Growth Co., Ltd. 0 0 0 0
  2014 ผลของการใช้กากถั่วเหลืองหมักจุลินทรีย์และการเสริมโปรไบโอติกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรหลังหย่านม หัวหน้าโครงการ Tech Team Feed Growth Co., Ltd. 0 1 0 0
  2013 โครงการการใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาค่าการย่อยได้ของโภชนะของผลิตภัณฑ์แหล่งพลังงานในสุกรระยะเล็ก ผู้ร่วมวิจัย INTEQC FEED Co.,Ltd. 0 0 0 0
  2012 การใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2008 ผลการใช้สีน้ำครั่งทดแทนส่วนผสมโซเดียมไนไตรท์ในกุนเชียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0