โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2009 การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของกวาวเครือขาว SARDI190 ที่ปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาหัวกวาวเครือขาวหลังการเก็บเกี่ยวต่อการ เปลี่ยนแปลงของน้ำหนักหัวสดและปริมาณสารออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนใน กวาวเครือขาว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์สารเร่งการเจริญเติบโตในกวาวเครือขาวต่อการผลิตพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การควบคุมความตรงตามพันธุ์กวาวเครือขาวพันธุ์ดีด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 6 0 0
2010 โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2007 ผลของการใช้กากขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรในระยะหลังหย่านม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การศึกษาการเลี้ยงกวางลูกผสม(กวางม้า X กวางรูซ่า) ในเชิงธุรกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 เทคนิคการขยายพันธุ์กวาวเครือขาว SARDI190 ด้วยวิธีการตัดชำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2007 ผลของการเสริมสารสกัดขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรในระยะรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงกระบวนการผลิตปริมาณและคุณภาพซากของกวางรูซา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 5 0 0 0
2020 ผลการเสริมซีสเทียมีน ไฮโดรคลอไรด์ และกัวนิดิโด อะซิติกแอซิด ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในสุกรระยะรุ่น-ขุน หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 3 0 0 0
2018 การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพล่ังงานทางเลือกในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (ต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2017 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 ผลของ Toxo Mx ต่อผลกระทบความเป็นพิษของอัฟฟลาทอกซินในอาหารสุกรระยะหย่านม ผู้ร่วมวิจัย Nutreco, Netherland 0 0 0 0
2016 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 ผลของการเสริมอาหารเหลวด้วยสามประสานต่อสมรรถภาพการผลิตในลูกสุกรหย่านม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท VLIST จำกัด 1 0 0 0
2015 การใช้ยีสต์รูปแบบแห้งเพื่อใช้เป็นอาหารสุกรและไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 Study on Feeding of the Bamboo Silage for Pigs หัวหน้าโครงการ บริษัท นิโตโม จำกัด 0 0 0 0