Person Image

  Education

  • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2019 ระบบการจัดการผลิตผลจากสัตว์ (เนื้อ, นม และไข่) ครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 3 0 0
  2016 การศึกษาการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกำหนดเวลาต่ออัตราการตั้งท้องและสัดส่วนเพศของลูกในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การใช้ผงครั่งสำเร็จรูปในผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกรประเภทกุนเชียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 คุณลักษณะและคุณภาพทางโภชนาการของหมูส้มที่มีการเติม กลูโคโนเดลต้าแลกโตน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาระดับความรู้และมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)ในสุกร โดยใช้สื่อโปสเตอร์ ของเกษตรกรผู้นำสุกรจากสถานีวิจัยทับกวางไปเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 คุณภาพของกุนเชียงที่เสริมไข่ขาวของไข่เค็มที่เหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาคุณภาพของแหนมที่แปรรูปจากเนื้อสุกรขุนโดยการเสริมสีแดงจากน้ำครั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในเขต ภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. 0 0 0 0
  2009 ความแตกต่างของพันธุ์และอายุต่อคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การใช้นำสับปะรด และยางมะละกอ ปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรค์ที่แปรรูปจากแม่สุกรคัดทิ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 13 1 0
  2017 ผลของการเสริม ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรระยะอนุบาลและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มมูลค่าด้านคุณค่าโภชนาการจากผลพลอยได้ของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในผลิตภัณฑ์ กุนเชียง ไส้กรอกหมู และโยเกริต์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 5 0 0
  2015 การเพิ่มมูลค่าด้านคุณค่าโภชนาการจากผลพลอยได้จากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในผลิตภัณฑ์กุนเชียง ไส้กรอกหมู และโยเกิร์ต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2012 การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์จากอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 5 0 0
  2009 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้โค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 1 0
  2008 ผลการใช้สีน้ำครั่งทดแทนส่วนผสมโซเดียมไนไตรท์ในกุนเชียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2006 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0