Person Image

  Education

  • วท.ม. (สรีระวิทยาการผลผลิตพืช), ทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 2 4 0 0
  2022 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภคที่ดีและผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและประเมินผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่นในหลายพื้นที่ปลูกเพื่อการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาระบบการปลูกพืชที่ให้ชีวมวลต่อไร่สูงเพื่อเป็นพืชพลังงานทดแทนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินชุด ลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การศึกษาระบบการปลูกพืชที่ให้ชีวมวลต่อไร่สูงเพื่อเป็นพืชพลังงานทดแทนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินชุด ลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในระบบการผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช Jerusalem Artichoke ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การประเมินผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 5 0 0
  2021 การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในเขตภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกข้าวโพดที่มีลักษณะสองฝักเพื่อผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีบนพื้นที่นาดอนของจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินชุด ลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2012 การประเมินศักยภาพผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มประสิทธิการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดี มก. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช Jerusalem Artichoke ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2017 การประเมินพันธุ์มันสำปะหลัง สูตรปุ๋ย และจำนวนครั้งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตใบมันสำปะหลังในสองฤดูปลูก เพื่อเป็นอาหารสัตว์และผลผลิตหัวมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 ศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวฟ่างนิ้วมือที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 2 0 0
  2001 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0