Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Agricultural Economics ), Ohio State University , U.S.A.
  • M.S. ( Agricultural Economics ), Ohio State University , U.S.A.
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2024 การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) 0 0 0 0
  2010 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับตัวเชิงบูรณาการของชุมชนจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 18 17 0 0
  2023 การคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 การศึกษาความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดการลดอันตรายจากยาสูบของคนไทย ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 ผลกระทบความแปรปรวนน้ำฝนที่มีต่อผลผลิตยางพาราของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ปัจจัยกำหนดความเต็มใจจ่ายสำหรับวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2021 ผลกระทบของประชากรสูงวัยต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านช่องทางการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ผลกระทบจากการดำเนินมาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ต่อการจ้างงานของอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2021 บทสำรวจพรมแดนความรู้เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและมาตรการภาษีจากประสบการณ์ของต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การจัดการทางข้ามถนนเพื่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศราฐศาสตร์ 1 0 0 0
  2020 การประมาณการค่าความยืดหยุ่นต่อราคาและความยืดหยุ่นไขว้ของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยวิธีการจำลองขั้นตอนอุปสงค์: กรณีประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก 1 0 0 0
  2019 พฤติกรรมและความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกของเยาวชน: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2019 บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์: กรณีศึกษาประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2018 ความเต็มใจจ่ายของผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อซื้อประกันสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 มิติทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคด้านการนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0
  2017 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกรุงเทพมหานครเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ทางเท้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการการคมนาคมทางน้ำในคลองแสนแสบของประชาชนในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0
  2014 ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการช่องทางจักรยานและพฤติกรรมการใช้จักรยานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ต่างๆที่ได้รับโอนจากโครงการพิเศษสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 2 0 0
  2014 แนวทางการจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ความตระหนักและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 0 1 0 0
  2013 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษประจำ) 0 2 0 0
  2011 แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคใต้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 การปรับตัวเชิงบูรณาการของชุมชนจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ หัวหน้าโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 0 1 0 0
  2010 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของเมืองจากป้ายโฆษณา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 ภูมิทัศน์ของเมืองกับพื้นที่สีเขียว : มูลค่าของพื้นที่สีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 1 5 0 0
  2019 โครงการศึกษาการสูญเสียอาหารในภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2017 โครงการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2561-2579 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2016 โครงการดำเนินการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศอ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่และ ศึกษาทบทวนแบบจำลองประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาทบทวนมาตรฐานวิธีการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ให้ถูกต้องตามหลักสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2557 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาอัตราส่วนลดของสังคมที่เหมาะสมสำหรับการประเมินโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 0 0 0
  2013 การจัดทำบัญชีรายการในเชิงผลตอบแทน (return) ด้านคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้การดำเนินโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2010 การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553 ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2009 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2008 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2008 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2006 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 2 0 0
  2005 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2004 โครงการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0