Person Image

  Education

  • Ph.D. (Linguistics), University of Hawaii , U.S.A.
  • M.A. (Linguistics ), University of Wisconsin , U.S.A.
  • B.A.(English ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 5 5 1 0
  2021 พัฒนาการการรับโครงสร้างประโยคพื้นฐานของเด็ก หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (คณะมนุษยศาสตร์) 0 0 0 0
  2016 การรับวากยสัมพันธ์ภาษาไทยของเด็กวัยก่อนเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559 2 1 0 0
  2009 การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทย หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2008 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะศัพท์ภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2007 การละประธานในภาษาไทย หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2007 ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการใช้โครงสร้างประโยคที่มีทวิกรรมในภาษาไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2006 พจนานุกรมมัลติมีเดียเวียดนาม-ไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2004 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2004 ประธานในภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2003 การศึกษาความพึงพอใจและปัญหาการใช้ห้องเรียนในการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2003 การผลิตสื่อประสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 10 11 0 0
  2013 การเรียนรู้ภาษาของเด็กไทย ผู้ร่วมวิจัย University of Hawaii at Manoa 2 0 0 0
  2010 ภาษาแห่งอำนาจ: การวิเคราะห์วัจนลีลาของภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของสังคมไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 5 0 0
  2007 ไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 6 0 0
  2007 ไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0